กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

17 พฤษภาคม 2561

โครงการ 1 ชิ้นเหลือ เพื่อน้อง 2561

เป็นโครงการที่ทำขึ้นโดยปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเป็น….ผู้ให้…  โดยการให้พนักงานร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว คนละ  1  ชิ้น  เลยเกิดโครงการ  1  ชิ้นเหลือ เพื่อน้องขึ้นมา ทำให้พนักงานรู้จักคำว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  บริษัทฯก็ได้ร่วมบริจาคและร่วมกัน ซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อไปให้เด็กผู้ด้อยโอกาส  เด็กยากไร้  ที่บ้านตะวันใหม่