สาระน่ารู้

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

13 กันยายน 2561

ชนิดและพันธุ์งา

การจำแนกพันธุ์งาตามสีเมล็ดสามารถแบ่งได้ 3 ชนิดใหญ่ คือ

1. งาดำ เป็นงาที่มีเมล็ดสีดำ สายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันโดยทั่วไป ได้แก่ พันธุ์งาดำบุรีรัมย์ งาดำนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม ชัยภูมิ สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี งาดำมก.18 ส่งเสริมปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ พิษณุโลก และกาญจนบุรี งาดำมข.2 เขตส่งเสริมการปลูก ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์งาดำที่พัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ พันธุ์อุบลราชธานี 3

2. งาขาว เป็นงาที่มีเมล็ดสีขาว สายพันธุ์งาขาวที่นิยมปลูกมากทั่วไป ได้แก่ พันธุ์เมืองเลย ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดเลย และบริเวณชายแดนไทย-ลาวของจังหวัดเลยถึงอุตรดิตถ์ พันธุ์เชียงใหม่ ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ พันธุ์ชัยบาดาลหรือสมอทอด ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี แต่ปัจจุบันมีปริมาณน้อยมาก พันธุ์ร้อยเอ็ด 1 พันธุ์มข.1 พันธุ์มหาสารคาม 60 เขตส่งเสริมการปลูก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์งาขาวที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่มีลักษณะที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น พันธุ์ซีพลัส 1 ซีพลัส 2 และพันธุ์อุบลราชธานี 2 

3. งาดำ-แดง หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า งาเกษตร มี 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พื้นเมืองพิษณุโลก และพันธุ์พื้นเมืองสุโขทัย ปลูกมากที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ลพบุรี สระบุรีอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน งาแดงอุบลราชธานี 1 เป็นพันธุ์แนะนำให้เกษตรกรปลูกแทนพันธุ์พื้นเมือง และงาแดงพันธุ์ มข.3 


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)