กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

18 พฤศจิกายน 2566

โครงการ CSR 2566

เป็นโครงการที่ทำขึ้นโดยปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเป็น "ผู้ให้" ทำให้พนักงานรู้จักคำว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  บริษัทฯ ก็ได้ร่วมบริจาคและร่วมกัน ซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อไปให้เด็กผู้ด้อยโอกาส  ที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี