Careers

TANGYINGWATTANA CO.,LTD.

เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม

Scope of work

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น. - 17:00 น.

Scope of work

เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีความรู้กฎระเบียบข้อบังคับ
2. มีความรู้เรื่องระเบียบการฝึกอบรม
3. มีความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร
4. โครงสร้างของหน่วยงานภายใน

Benefits

• ประกันสังคม

• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

• ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

• ประกันชีวิต

• ประกันสุขภาพ

• เงินโบนัสตามผลงาน

• ค่ายานพาหนะ

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

• ค่าตอบแทนพิเศษ

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

Scope of work

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น. - 17:00 น.

Scope of work

พศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีความรู้กฎระเบียบข้อบังคับ
2. มีความรู้เรื่องระเบียบการฝึกอบรม
3. มีความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร
4. โครงสร้างของหน่วยงานภายใน

Benefits

• ประกันสังคม

• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

• ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

• ประกันชีวิต

• ประกันสุขภาพ

• เงินโบนัสตามผลงาน

• ค่ายานพาหนะ

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

• ค่าตอบแทนพิเศษ