CSR

TANGYINGWATTANA CO.,LTD.

30 April 2018

Care For Society 2017

เป็นโครงการที่ทางบริษัทฯปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ดี อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยทำโครงการ “ตั้งยิ่ง จิตอาสา พัฒนาสังคม” ร่วมกันเก็บขยะตามสถานที่ชุมชน ใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่