กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

30 เมษายน 2561

โครงการ ตั้งยิ่ง จิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2560

เป็นโครงการที่ทางบริษัทฯปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ดี อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยทำโครงการ “ตั้งยิ่ง จิตอาสา พัฒนาสังคม” ร่วมกันเก็บขยะตามสถานที่ชุมชน ใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่